Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten door Autorijschool de Weerd B.V., gevestigd te Apeldoorn
en Epe. Het volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de rijschoolvoorwaarden van Autorijschool de Weerd B.V. 1-2 Opdrachtgever zal toestaan dat Autorijschool de Weerd B.V. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Autorijschool de Weerd
B.V. zich zal wenden tot DCB Advies te Apeldoorn.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2-2 Mondelinge aanbiedingen door Autorijschool
de Weerd B.V. of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.
2-3 Gegevens in drukwerken verstrekt door Autorijschool de Weerd B.V. zijn aan wijziging onderhevig. zij binden Autorijschool de Weerd
B.V. niet.

Artikel 3 Overeenkomsten met bedrijven / instellingen.

De overeenkomst tot het volgen van rijschoolonderricht door personen in opdracht van een bedrijf/instelling wordt eerst bindend voor
Autorijschool de Weerd B.V. na aanmelding aan Autorijschool de Weerd B.V. door het bedrijf/instelling en de omgekeerde bevestiging
door Autorijschool de Weerd B.V..

Artikel 4 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

4-1 Autorijschool de Weerd B.V. aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. 4-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden
laat echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Autorijschool de Weerd B.V. onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de
algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
4-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Autorijschool de Weerd B.V. aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts
toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de
vorengenoemde algemene voorwaarden.

Artikel 5 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Autorijschool de Weerd B.V. binden de laatste niet, voor
zover ze door Autorijschool de Weerd B.V. niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle
werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Autorijschool de Weerd B.V. niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de exploitatiekosten, zoals lonen, sociale lasten, omzetbelasting, autokosten, brandstof e.d. verhogingen
ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden. kunnen deze worden doorberekend.
Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te
ontbinden.
Artikel 7 Instructeurs/ Instructrices.

Autorijschool de Weerd B.V. zorgt ervoor dat rijles wordt gegeven door instructeurs /
Instructrices die voldoen aan vereisten die de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) stelt.

Artikel 8 Rijlessen.

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de te houden rijles. Indien hij / zij niet op de afgesproken
datum. tijd en plaats aanwezig is, zonder tijdige annulering van de rijles, is hij / zij gehouden het volledige lesgeld aan Autorijschool de
Weerd B.V. te voldoen.

Artikel 9 Annulering.

Als de rijles wordt geannuleerd binnen 48 uur voor de afgesproken lestijd is de leerling 80% van het normale lesgeld aan
Autorijschool de Weerd B.V. verschuldigd. In geval van buitengewone omstandigheden kan Autorijschool de Weerd B.V. van deze regel
afwijken, één en ander geheel ter zijner beoordeling.

Artikel 10 Examen.

10-1 De leerling die via Autorijschool de Weerd B.V. het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en tijd waartegen deze is
opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel tenminste een
motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin hij / zij rijles heeft genoten.
10-2 De kosten voor of ten behoeve van een rijexamen- c.q. herexamenaanvraag moeten gelijktijdig met de ingevulde aanvraagkaart en
de eigen verklaring aan Autorijschool de Weerd B.V. worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
10-3 Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de leerling omdat hij / zij verzuimd heeft zijn / haar
verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten. 10-4 Indien de
daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat
vinden, kan Autorijschool de Weerd B.V. de leerling een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.

Artikel 11 Instructies

De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/ instructrice tijdens de rijlessen op te volgen.

Artikel 12 Beëindiging rijles.

Autorijschool de Weerd B.V. kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en
of zijn / haar gedragingen, welke dusdanig zijn dat van Autorijschool de Weerd B.V. onmogelijk verwacht kan worden dat deze
de rijles dan wel rijlessen voortzet.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.

13-1 Autorijschool de Weerd B.V. vrijwaart de leerling van aanspraken door derden als gevolg van een aan en / of overrijden
tijdens de rijles alsmede tijdens het rijexamen, met uitzondering van die aan en / of overrijddingen die het gevolg zijn van opzet
en / of grove schuld van de leerling, dan wel van het gebruik van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen, die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
13-2 De leerling verklaart dat hem bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is
ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien hij / zij ondanks dat rijles neemt, dan wel mocht blijken dat de verklaring
onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling Autorijschool de Weerd B.V. volledig en zal hij / zij alle eventueel ter zake aan
Autorijschool de Weerd B.V. opgelegde boetes. alsmede alle door Autorijschool de Weerd B.V. geleden schade en gemaakte
kosten vergoeden.

Artikel 14 Overmacht.

14-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden,
belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar,
uitsluitingen, verlies of beschadiging van motorvoertuigen van Autorijschool de Weerd B.V., gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van Autorijschool de Weerd B.V.,
het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen,
leveren voor Autorijschool de Weerd B.V. overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot uitvoering van de
overeenkomst zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen
gelden.
14-2 Autorijschool de Weerd B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd. zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de
overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben
opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 15 Betaling.

15-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
15-2 Autorijschool de Weerd B.V. is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door
hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
15-3 Autorijschool de Weerd B.V. is voorts gerechtigd. buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van
advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
15-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,00.
Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat
Autorijschool de Weerd B.V. zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling
van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 16 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de enkele invordering van
het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Autorijschool de Weerd B.V. aanhangig worden
gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

 Artikel 16 Klachten.

Als er klachten zijn kunt u deze schriftelijk richten via de mail aan apeldoorn@deweerd.net of telefonisch naar telefoonnummer 055-5334373, zodat deze vertrouwelijk behandeld kunnen worden. Deze zal binnen 2 werkdagen in behandeling worden genomen. Mocht de klacht niet binnen 3 weken opgelost zijn word met de klant contact gezocht om deze termijn te verlengen.  De klacht zal door de directie worden behandeld en zal voor de duur van 5 jaar worden bewaard in het archief. Men kan ook kiezen een klacht in te dienen bij de BOVAG en deze zal hem dan behandelen volgens de algemene voorwaarden van BOVAG. Als de klacht door de BOVAG behandeld word zal de uitspraak bindend zijn.